İcra ve İflas Hukuku

Anasayfa / Çalışma Alanlarımız / İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Kayseri İcra ve İflas Hukuku

 

Bir hukuk dalı olan icra iflas hukuku borcunu ödemeyen borçlunun borca karşı alacaklının talebi üzerine nasıl karşılanacağını konu alır. Borcun karşılanması devlet zoru ile taşınır ve taşınmaz mallar üzerinden yapılır. Kanun borçludan alacakların nasıl tahsil edeceğini düzenler. Takip etmek gerekir. İcra iflas hukukunda borcun tahsili üç farklı yöntem ile gerçekleştirilir. İcra takibi yolu ilet yapılabildiği gibi şartlar uygun olursa iflas yoluyla da gerçekleştirilir. Yasal olarak borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarını nasıl el konulacağı, takibin başlatılıp başlatılamayacağı, borcun ödenmemesi halinde sahip olunan malları nasıl haczedileceğini, haczedilen malların paraya nasıl çevrileceği icra iflas hukuku ilkelerine göre belirlenir.

 

 

Sunulan Avukatlık Hizmetleri

 

Kanuna göre alacağın tahsili için icra ve iflas daireleri dışında yaşayan mahkemeleri görevlendirilir. Gerekli olması halinde kolluk kuvvetleri de icra müdürünün talebi üzerine cebri icrada görevlendirilir. Kayseri İcra ve İflas Hukuku çerçevesinde verilen avukatlık hizmetleri

 •  İcra iflas müdürlükleri ile icra ceza mahkemeleri ve icra hukuk mahkemeleri önünde müvekkilleri temsil etmek
 •  İcra müdürlükleri nezdinde ilamlı ya da ilamsız takipler yapmak
 •  Kambiyo takibi yapmak
 •  İstihkak davaları açmak ve takip etmek
 •  Kira sözleşmelerinden dolayı takip ve davalar
 •  İhtiyati haciz ya da İhtiyati haciz itiraz davaları
 •  Maden haczi
 •  İmzaya ve borca itiraz davaları
 •  İstirdat davaları ve menfi tespit
 •  İhalenin feshi
 •  Kıymet takdirine itiraz
 •  Meskeniyet davaları
 •  İpoteğin paraya çevrilmesi
 •  İcra hukuku alanındaki tüm davalar
 •  Nafaka takibidir.

 

 

Mahkeme Kararı Olmadan Takip Başlatılabilir

 

Kayseri İcra ve İflas Hukuku kapsamında yer alan icra davalarında alacak yalnızca mal ya da para değildir. Boşanma sonucu velayeti verilen çocuklarda icra davalarında alacak olarak değerlendirilir. İcra takibine konu olan alacak için mahkeme kararı olmadan takip başlatılabilir. Ancak takibin gereksiz olduğu ya da borcun olmadığını iddia eden borçlunun itirazı üzerine icra takibi durdurulabilir. Ancak bu durumda alacaktı borcu ispat etmek için farklı yollara başvurur. İspat edilmesi durumunda takip yeniden devam eder. İcrada yalnız takip kararlı çıkarılması yeterliyken iflas davalarında ticaret mahkemelerinin kararı gerekli olur. Ticaret mahkemesinden karar çıkmadığı sürece iflas söz konusu değildir.

 

Temel İlke Sosyal Devlet İlkesidir

 

 

İcra davalarında alacak, borçlu ve alacaklı temel alınan üç ana kavramdır. İcra iflas davasında alacaklının yanı sıra borçlu olanın çerçevesinde hangi hukuki yola başvuracağı, yapılması gereken takipler haczin ne şekilde yapılacağı gibi konular yer alır. Kayseri İcra ve İflas Hukuku alacak davalarında sosyal devlet ilkesinin temel ilke olarak benimser. Ondan dolayı borçlu alacaklı hakları arasında ilkeye uygun dengeler sağlanır. Örneğin emekli maaşları haczedilemez. İcra esnasında el konulan mallar, borçlunun çok daha az ihtiyaç duyduğu mallar arasından seçilir.

 

Borcun Tahsiline Katkı Sağlanır

 

Kanun alacaklıdan borcun nasıl tahsil edileceğine dair düzenlemeleri yapar ve bunları açık ve net bir şekilde belirtir. Ancak borcun tahsil edilebilmesi için gerekli olan hukuki sürecin başlatılması ve yakın takibin gerçekleştirilmesi gerekir. Kayseri İcra ve İflas Hukuku ihtiyaç duyulan hukuki destek hizmeti sağlanır. Borcun tahsilatı ile ilgili dava sürecinin daha hızlı ilerlemesine ve davanın olumlu sonuçlanmasına katkı sunulur.

© Copyright 2020 Avukat Dilan ERGÜNEŞ - || Web Tasarım